Pro King Security
Pro King Security Graphic
Камери

УВАЖАЕМИ ПАРТНЬОРИ

Ние осъзнахме необходимостта на бизнеса от партньори с иновативен и отворен към пазара подход и това беше основната причина за създаването на PRO KING SECURITY Ltd.

Довериха ни се

редица общински и държавни админстрации, както и предприемачи - собственици на малки, средни и големи предприятия.

Силно вярваме в нашето мото

„Нашите клиенти са нашите крале - Our clients are our kings” и считаме, че е настъпило времето за компаниите в охранителния бранш, не само да констатират настъпили вече събития, а да управляват, анализират и намалят риска, като се ориентират към превенцията и нейното прогнозиране.

НИЕ СМЕ

Охранителна компания в България без чуждестранно участие в собствеността и управлението.

На пазара на охранителни услуги

и корпоративна сигурност ние доказваме ежедневно нашият професионализъм. Работим с международни и местни компании и осъществяваме услуги за обекти с висока степен на престиж и значимост в обществото.

Нашите клиенти са нашите крале,

които изискват от нас високо ниво на професионализъм при обезпечаване на сигурността, като акцентират на превенцията по отношение на вътрешната и външната престъпност.

Нашите услуги

имат комплексен характер базирани преди всичко на познанията за сигурността, обезпечаването на услугата, дългогодишният опит на нашите служители, както и на правилното комбиниране на техничиески и физически системи за сигурност , охрана, контрол и управление на различните обекти.
Екипът на PRO KING SECURITY Ltd.

2017-02-20 11:02:25
МИСТЪР ДОРМИ - Вашият Портиер
Иновативен продукт на "Про Кинг Секюрити" ЕООД, все по-достъпен на пазара
2017-03-15 13:17:36
Smart Security Guard
Smart Security Guard ОСИГУРЯВА СПОКОЙСТВИЕ ЗА ВАС И ВАШИЯТ БИЗНЕС!
2017-03-15 16:04:07
До края на месец март безплатна техника
До края на месец март безплатна техника за Вашата сигурност в етажната собственост
Камери

ЗА НАС

PRO KING SECURITY Ltd.

Преди всичко това е изцяло българска компания, притежаваща национален лиценз и национален мениджмънт, с локално управление от специалисти и професионалисти, познаващи отлично особеностите на този пазар. Методите на обучение, цялото ноу-хау, стратегическото управление, както и технологичната поддръжка се осъществяват от централата на компанията в гр. София, България.

Компанията предлага услуги в областта на сигурността за промишлени предприятия, търговски центрове, административни сгради, хипермаркети, хотели и др.

Всички дейности, осъществявани от служителите, следват строго създадените стандарти в компанията, както и законовите правила и норми, регулирани от държавата.

Pro King Security Ltd. притежава национален лиценз за извършване на частна охранителна дейност на територията на цялата страна.

Pro King Security Ltd. е основана от професионалисти с над 15 годишен опит в сферата на сигурността, частните охранителни услуги и спeциализирани охранителни операции.

Ние в Pro King Security Ltd. сме убедени, че бъдещето принадлежи на новаторите, на генераторите на идеи, които работят в полза на клиентите, улеснявайки ги все повече в ежедневната мрежа от избори, които трябва да правят. Считаме, че ще успеем да направим този избор удоволствие, а не затруднение.

Основната ни цел е да направим Pro King Security Ltd. разпознаваем и предпочитан партньор , чрез постоянното разширяване на предлаганото портфолио от услуги.

УСЛУГИ

"контролираната среда създава сигурност за моето имущество и бизнес"
Проектиране, доставка и изграждане на системи за сигурност

Алармени системи

Видеонаблюдение

Системи за пожароизвестяване и пожарогасене

Контрол на достъпа и работно време

Интегрирани системи

Охрана на имущество с изнесен център за видеонаблюдение

Охрана на имущество посредством система за отдалечено видеонаблюдение и контрол

Мониторинг

Реакция с автопатрулни екипи

Охрана на имущество със сигналноизвестителни системи, мониторинг и реакция с автопатрулни екипи

Охрана на имущество със СИС

Мониторинг на охраняваните обекти

Реакция с автопатрулни екипи

Охрана на имущество

Въоръжена и невъоръжена охрана с персонал за физическа защита

ЗАЩО ДА ИЗБЕРЕТЕ PRO KING SECURITY LTD ?

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ:

"Усмихнати охранители", преминали специализирана подготовка за комуникация и общуване с индивидуални личности и големи групи хора;

Специализирано обучение за работа с лица в състояние на афект;

Тристепенна подготовка на служителите, базирана на утвърдени вътрешни стандарти на Pro King Security Ltd. за ползване на правилата и изискванията на клиента;

Учтива, но стриктна проверка на вход/изходите за внасяне и изнасяне на непозволени предмети; Дискретно извеждане на нарушителите;

Дискретен и внимателен фейс контрол на влизащите и излизащите посетители;

Служители, преминали специализирано обучение по оказване на долекарска помощ. Вътрешно обучение за съдействие при изчакването на специализирани държавни органи;

Координиране на действията на служителите спрямо предварителния план за съдействие с охраната на обекта в извънредни ситуации;

Координиране на действията на служителите с пристигналите охранители от автопатрулните екипи;

Богат опит в специализираните охранителни услуги за нуждите на мениджмънта.

Любезно посрещане на посетителите и служителите, пропускателен режим и предоставяне на информация за вътрешния ред и начин за осъществяване на срещи на територията на обекта;

Спазване на установените от мениджмънта на компанията Възложител, правила за вътрешен ред;

Недопускане на лица под видимото въздействие на алкохол или наркотични вещества;

Оказване на първа помощ и оперативно взаимодействие със специализираните институции, в случай на извънредна ситуация;

Оперативно взаимодействие с охраната на търговския център, в случай на необходимост;

Оперативно взаимодействие с автопатрулните екипи в случай на реакция на сигнал;

Други задачи в интерес на мениджмънта на клиента, непротиворечащи на законодателството.

ВИЕ ПОЛУЧАВАТЕ ...

ПОИСКАЙТЕ НАШАТА ОФЕРТА И ТЯ ЩЕ ВКЛЮЧВА:

Всички разходи за труд и работна заплата съгласно действащото трудово законодателство в Република България;

Ръководител на охранителния персонал "Специалист Сигурност", позициониран в офиса на Изпълнителя и на разположение към Възложителя 24 часа - организиращ, контролиращ и отчитащ дейността на охранителния състав;

На всеки обект ще бъде определен от охранителния състав отговарящ началник смяна;

Всички разходи за униформено облекло, допълнителна екипировка и материално - техническо оборудване, необходими за изпълнение на задълженията на служителите по охраната;

Инсталиране за нуждите на охраната на "паник - бутон";

24-часов мониторинг и реакция със специализирани патрулни екипи в случай на задействане на паник - бутон или аларма на обекта;

Централизиране на съществуващите СОТ - системи към мониторинговия център на Pro King Security Ltd., приемане и обработка на постъпващите сигнали в реално време.

Всички разходи за контрол по осъществяване на дейността за сметка на Pro King Security Ltd.;

Всички разходи за специализирано обучение и подготовка на охранителния състав, извън предвиденото по закон;

Стандарт за водене, организиране и архивиране на охранителните процедури на обекта;

Извършване на периодични одити на сигурността на охранявания обект (не по-малко от 4 одита годишно) и предоставяне на мениджмънта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на препоръки за повишаване на степента на сигурност в зависимост от установената моментна степен на риска.

НИЕ МОЖЕМ ДА ВИ ПРЕДОСТАВИМ И ОЩЕ:

Система за въздушен видеомониторинг "security of air";

Видеоконтрол на големи площи - обработваеми селскостопански земи и ливади, полски култури, трайни и цветни насаждения, селскостопански животни и птици, пчели, водоеми на общината, селскостопански постройки и съоръжения, производителна селскостопанска продукция, залесени територии, горски насаждения и паркове - общинска собственост, вилни имоти.

Недопускане и опазване от унищожение, разпиляване, повреда, кражби, присвояване и предотвратяване на причиняването на вреди;

Оказване на първа помощ и оперативно взаимодействие със спвциализираните институции при възникване на извънредна ситуация;

Оперативно взаимодействие между автопатрулните екипи в случай на реакция;

Други задачи в интерес на мениджмънта на клиента, непротиворечащи на законодателството.

СРОКОВЕ:

Срок на валидност на офертата - 30 (тридесет) календарни дни от датата на изготвяне на офертата.

Срок за поемане на обекта под охрана - 14 дни от датата на подписване на договор.

ГАРАНЦИИ:

Pro King Security Ltd. гарантира постоянна валидност на офертната цена за срока на договора до
30.06.2014г. За посочения период фирмата се ангажира да НЕ ПРЕДЛАГА увеличение на цената по договор, независимо от бъдещи промени в трудовото или осигурително законодателство.

Pro King Security Ltd. гарантира, че поема риска от възможна поява на непредвидени разходи в следствие на дейността и няма да отправя искане за възстановяването им към ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на появяването им след подписване на договор.

Pro King Security Ltd. гарантира, че мениджмънта на компанията и изпълнителския персонал, който ще бъде нает по договора, е ангажиран активно в борбата срещу корупцията и корупционните практики. Съгласно подписаните от всички служители документи, на същите е забранено да приемат подаръци, рекламни материали, както и всички видове стоки, материали, продукти или други предмети, които биха могли да се тълкуват като опит за подкуп. За всички такива случаи се уведомява ръководството на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като се предоставят пълния обем данни, с които фирмата разполага за всеки конкретен случай.

КОНТАКТИ

На национален номер 0700 10 441
всеки наш клиент денонощно може да получи консултация, да отправи запитване или рекламация по отношение на качеството на предоставяните от Pro King Security Ltd. услуги

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС